Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

NA MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE

Týmto dávam prevádzkovateľovi spoločnosti HOVERBOARD, s.r.o., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50 270 346, DIČ: 2120253036, IČ DPH: SK2120253036 výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o type výrobkov a služieb, ktoré som odobral alebo o ktoré som prejavil záujem a to na marketingové oslovovanie pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb prevádzkovateľa formou: a) zasielania písomných informácií o ponukách; b) poskytovania telefonických informácií o ponukách; ci) realizovanie prieskumov spokojnosti.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ na základe poskytnutých informácií a ďalšej komunikácie s mojou osobou vykonávala profilovanie za účelom adresného a cieleného zasielania informácií, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám.

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na možnosť označenú ako odvolanie súhlasu, ktorá bude súčasťou každej e-mailovej správy a je k dispozícii aj na stránkach www.rychlypresun.sk .

Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, prevádzkovateľ nebude oprávnený využívať adresu bydliska, e-mailový a telefonický kontakt na poskytovanie uvedených marketingových informácií. Tiež som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia ďalších informácií poskytnutých pri komunikácii, nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných marketingových informácií a ich súlad s mojimi potrebami.

Zásady ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedenú TU.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.